Η καινοτόμος προσέγγιση του eLead θα προσφέρει στους επαγγελματίες της ΕΕΚ που συμμετέχουν σε διαδικασίες κατάρτισης για εργαζόμενους και μάνατζερ υψηλής τεχνολογίας / ψηφιακού τομέα πρωτότυπα εκπαιδευτικά υλικά, δραστηριότητες και εκπαιδευτικές ενότητες, προκειμένου να ευνοηθεί η απόκτηση δεξιοτήτων ηλεκτρονικής ηγεσίας και να μειωθεί η έλλειψη ηλεκτρονικών δεξιοτήτων στην Ευρώπη.

Ένας χάρτης ικανοτήτων, ο οποίος θα περιγράφει το επαγγελματικό προφίλ ενός ηλεκτρονικού ηγέτη, υπό το πλαίσιο των μαθησιακών αποτελεσμάτων που εφαρμόζονται σε Ευρωπαϊκά επίπεδα (ECVET και EQF). Ο χάρτης ικανοτήτων, θα δημιουργηθεί μέσω της σύγκρισης των βασικών δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιηθούν από τους τεχνολογικούς ηγέτες στις χώρες των εταίρων και θα βασίζεται σε έναν ξεκάθαρο ορισμό με βάση το προφίλ του τεχνολογικού ηγέτη.

ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΙΟ1 ΧΑΡΤΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ-ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ

Το παιδαγωγικό εγχειρίδιο του eLead, θα εστιάζει στους επαγγελματίες ΕΕΚ και θα περιλαμβάνει πηγές (συμπεριλαμβάνοντας εκπαιδευτικές ενότητες, μεθοδολογίες και εργαλεία) για να υποστηρίξει την υλοποίηση από ένα εκπαιδευτικό υλικό για τεχνολογικούς ηγέτες.

Μια ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης για την εξειδίκευση των νέων τεχνολογικών ηγετών. Το νέο εκπαιδευτικό υλικό θα δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να παραδοθεί ως μια ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης. Τα υλικά θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε ηλεκτρονικά είτε σε μαζικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

Ένα διακρατικό μάθημα για επαγγελματίες από ΕΕΚ, θα οργανωθεί στην Ολλανδία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Delft.